Guziki

Struktura własnościowa, majątek

Szkoła jest jednostką organizacyjną Miasta Łodzi nie posiadającą osobowości prawnej.

AKTYWA TRWAŁE:

244 936,57

I. Rzeczowe aktywa trwałe: 244 936,57
Środki trwałe: 244 936,57
Budynki, lokale: 244 936,57
Urządzenia techniczne i maszyny: 0,00
AKTYWA OBROTOWE:

23 386,01

I. Zapasy 0,00
Materiały 0,00
II. Należności krótkoterminowe: 21 541,20
III. Środki pieniężne: 1 836,81
Środki pieniężne na rachunkach bankowych: 1 836,81
SUMA AKTYWÓW: 268 322,58

Stan na 31.12.2015 r.

Plan Finansowy dochodów i wydatków liceum na dzień 01.01.2016 r. wynosi: 1 702 037

 

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

21-03-2016 - Edycja treści.

19-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

30-12-2010 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 523